Newsletter

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.zniczesklep.pl

Dane przedsiębiorcy

1. Sklep internetowy zniczesklep.pl dostępny pod adresem www.zniczesklep.pl prowadzony jest przez firmę:
Przedsiębiorstwo Handlowe “EDKON” Dariusz Maziewski., ul. Gen.Wł.Andersa 40 lok. 48, 15-113 Białystok
o numerze NIP 8441759801 oraz REGON: 052219229. Kontakt telefoniczny (pod numerem +48 691 799 321) oraz mailowy (
biuro@zniczesklep.pl) możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00.

2.Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3.Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4.Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5.Właściciel Przedsiębiorstwo Handlowe “EDKON” Dariusz Maziewski., ul. Gen.Wł.Andersa 40 lok. 48, 15-113 Białystok NIP 8441759801, REGON: 052219229 zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

1. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

- dostęp do sieci Internet

- adres poczty e-mail.

 

2. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia “Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie “Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

3. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia lub telefonicznie / poprzez e-mail.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- wybór formy dostawy i płatności

- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk “zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

- zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

- opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)

- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy

- sposób płatności

- informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

- informacja o prawie do rękojmi

- w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

4. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

- systemem płatności DOTPAY

- przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)

- osobiście (płatność gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru).

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia / mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

5. Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie www.zniczesklep.pl podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku “do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji “Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

6. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy

- przesyłka kurierska

- odbiór osobisty

2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

7. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres Przedsiębiorstwo Handlowe “EDKON” Dariusz Maziewski., ul. Gen.Wł.Andersa 40 lok. 48, 15-113 Białystok telefon +48 691 799 321 adres email biuro@zniczesklep.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Przedsiębiorstwo Handlowe “EDKON” Dariusz Maziewski., ul. Gen.Wł.Andersa 40 lok. 48, 15-113 Białystok.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego

- zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

8. Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

- wysyłanie wiadomość email na adres biuro@zniczesklep.pl

- listownie na adres Przedsiębiorstwo Handlowe “EDKON” Dariusz Maziewski., ul. Gen.Wł.Andersa 40 lok. 48, 15-113 Białystok

- dzwoniąc pod nr +48 691 799 321

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

9. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.zniczesklep.pl/?regulamin,4

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 RODO

Klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dotyczą:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ZNICZESKLEP.PL  15-113 BIAŁYSTOK, ul.GEN.WŁ.ANDERSA40/48

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych] w celu świadczenia usług w sklepie internetowym, uczestnictwa w programie lojalnościowym, marketingu bezpośredniego oraz realizowania zamówień, zbierania opinii o produktach w sklepie internetowym. Sklep w celu lepszej obsługi Klienta, lepszego dopasowania oferty wykorzystuje systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują Klienta w kontekście jego preferencji zakupowych.

  1. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do świadczenia usług i realizacji zamówienia oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym, świadczenia usług marketingu bezpośredniego oraz realizowania zamówień, zbierania opinii o produktach, korzystania z systemu komentarzy Facebook czy logowania Google+.

  1. Czas przetwarzania danych

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony, nie krótszy niż 5 lat od wykonania zamówienia / świadczenia usługi / wyrażenia zgody na uczestnictwo w programie lojalnościowym / zapisie do newslettera. Nieokreślony czas przechowywania danych osobowych został ustanowiony z uwagi na politykę rabatową oraz szykowanie ofert specjalnych.

  1. Odbiorcy danych osobowych
  2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są biuro rachunkowe, świadczące usługi na rzecz administratora danych, dostawca usług internetowych sklepu internetowego SOTE działającego pod domeną passio24.pl dostawcy firm kurierskich , niektóre dane mogą być także przekazywane do Google Analytics oraz Facebooka.
  3. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • żądania przenoszenia danych osobowych
  1. Prawo do cofnięcia zgody

  Może Pan/Pani cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

  Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem.

  1. Skarga do organu nadzorczego

  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią – do prawidłowej realizacji zobowiązań płynących z umowy, w tym do realizacji zamówień w sklepie internetowym oraz do obsługi programu lojalnościowego.
  2. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej obecnie nie występuje.
  3. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Sklep w celu lepszej obsługi Klienta, lepszego dopasowania oferty wykorzystuje systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują Klienta w kontekście jego preferencji zakupowych.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

 

 

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@zniczesklep.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres: P.H. “EDKON” Dariusz Maziewski, ul.Gen.Wł.Andersa 40 lok.48, 15-113 Białystok.

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

…………………………….

…………………………….

…………………………….

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Login Allegro……………………………………………………………..

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com